Mieczysław Wasilewski
Warszawa ASP 2012
Academy of Fine Arts, Warsaw 2012
Warszawa ASP 2012
Academy of Fine Arts, Warsaw 2012
M. Wasilewski z U.G.Sato, Slowenia 2011
M. Wasilewski with U.G.Sato, Slowenia 2011
M.W z Anną Naumovą i Igorem Guroviczem
M.W with Anna Naumova & Igor Gurovich
Z Lechem Majewskim
w Ljubljanie, 2011
With Lech Majewski,
Ljubljana 2011
Ostatni Dyplom w Europejskiej Akademii Sztuk (EAS),
Warszawa 2011
The Last Diploma in the European Academy of Arts,
Warsaw 2011
Agata Czarnacka, Międzynarodowe Biennale Plakatu
w Wilanowie, 2010
Agata Czarnacka, International Poster Biennale,
Wilanów, 2010
Grupa przed plakatem Henryka Tomaszewskiego
“Edward II”, 2010
Group in front of poster by Henryk Tomaszewski
“Edward II”, 2010
Jurorzy w “Intuit”, Paryż 2010
Jurors in “Intuit”, Paris 2010
W Studio Michela Bouvet, Paryż 2010
In Michel Bouvet Studio, Paris 2010
Przyjaciele z Japonii: Ayumi Hirako i Mirek Łuczko
z dzieckiem, Warszawa 2010
Friends from Japan: Ayumi Hirako and Mirek Łuczko
with child, Warsaw 2010
Warsztaty w Holandii, 2010
Workshop in Holland, 2010
Z Panem Hugues Boekraad w Holandii, 2010
With Mr. Hugues Boekraad in Holland, 2010
Z córką Teresą, Mają Wolną i Piotrem Dąbrowskim na
wernisażu wystawy w “Café Relax” 2010
With daughter Teresa, Maja Wolna and Piotr Dąbrowski at
the opening an exhibition at the“Café Relax”, Warsaw 2010
Warszawa 2010
Warsaw 2010
Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2006
National Museum in Poznan, 2006
Maciej Buszewicz, Lech Majewski, Mieczysław Wasilewski
(BMW) Warszawa 2005
Maciej Buszewicz, Lech Majewski, Mieczysław Wasilewski
(BMW) Warsaw 2005
Z Lechem Majewskim w Rio de Janeiro, 2005
With Lech Majewski, Rio de Janeiro 2005
Mieczysław Wasilewski 2002
Mieczysław Wasilewski 2002
W Paryżu, M. Wasilewski z Michelem
Quarezem, Lechem Majewskim
i Adamem Myjakiem
Paris, M. Wasilewski with Michel
Quarez, Lech Majewski and
Adam Myjak
Paryż 2002, M.Wasilewski z T. A. Lewandowskim i N. Troxlerem
Paris 2002, M. Wasilewski with T. A. Lewandowski and N. Troxler
Z Marcinem Władyką w Galerii na Łowickiej, Warszawa 2000
With Marcin Wladyka, Gallery on Lowicka street, Warsaw 2000
M. Wasilewski ze studentami, Meksyk 2000
M. Wasilewski with students, Mexico 2000
M. Wasilewski ze studentami, ASP Warszawa 2000
M. Wasilewski with students, Academy of Fine Arts, Warsaw 2000
M. Wasilewski na Golden Bee, Moskwa 2000
M. Wasilewski, Golden Bee, Moscow 2000
M. Wasilewski ze studentami, Meksyk 2000
M. Wasilewski with students, Mexico 2000
M. Wasilewski z Jurorami 6 Międzynarodowego Biennale Plakatu,
Meksyk 2000
M. Wasilewski with jurors 6th International Poster Biennale,
Mexico 2000
Warszawa 2000: M. Wasilewski z Gerardem Paris-Clavel,
jego żoną Izabelle i z synem Łukaszem Rayskim
Warszawa 2000: M. Wasilewski with Gerardem Paris-Clavel,
his wife Izabelle and son Łukaszem Rayskim
Meksyk 2000: M. Wasilewski
z Martą Granados
Mexico 2000, M. Wasilewski
with Marta Granados
M. Wasilewski z Ivanem Chermayeffem i Kari Pippo, Meksyk 2000
M. Wasilewski with Ivan Chermayeff and Kari Pippo, Mexico 2000
M. Wasilewski z Alainem Weillem i studentami, Meksyk 2000
M. Wasilewski with Alain Weill and students, Mexico 2000
Warsztaty w Chile, 2000
Workshop in Chile, 2000
M. Wasilewski oraz Michel
Quarez w Paryżu 2000
M. Wasilewski with Michel
Quarez in Paris 2000
M. Wasilewski ze studentami, ASP Warszawa 1999
M. Wasilewski with students, Academy of Fine Arts, Warsaw 1999
M. Wasilewski ze studentami, ASP Warszawa 1999
M. Wasilewski with students, Academy of Fine Arts, Warsaw 1999
M. Wasilewski z Gianfranco Torri, Michelem Bouvet i studentami,
Paryż, 1998
M. Wasilewski with z Gianfranco Torri, Michel Bouvet and students,
Paris 1998
Z Andriejem Logvinem na 16 Międzynarodowym
Biennale Plakatu w Warszawie 1998
With Andriej Logvin 16th International
Poster biennale in Warsaw 1998
M. Wasilewski z Uwe Loesch, Alain Le Quernec'kiem,
Wernerem Jekerem, Lechem Majewskim oraz
Ewą Lubicz-Zaleską, Międzynarodowe Biennale Plakatu
w Warszawie, 1998
M. Wasilewski with Uwe Loesch, Alain Le Quernec,
Werner Jeker, Lech Majewski oraz Ewą Lubicz-Zaleska,
International Poster Biennale in Warsaw, 1998
Jurorzy XV Międzynarodowego Biennale Plakatu '96: Ralph
Schraivogel, Heinz Edelman, M. Wasilewski, Seymour Chwast,
Andrzej Klimowski
Jurors of XV International Poster Biennial '96: Ralph
Schraivogel, Heinz Edelman, M. Wasilewski, Seymour Chwast,
Andrzej Klimowski
M. Wasilewski z Gerardem Paris-Clavel'em w Warszawie 1996
M. Wasilewski with Gerard Paris-Clavel in Warsaw 1996
M. Wasilewski z Janem Lenicą i Maciejem Buszewiczem,
Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, 1994
M. Wasilewski with Jan Lenica and Maciej Buszewicz,
International Poster Biennal in Warsaw, 1994
M. Wasilewski z Wojciechem Chrobakiem, Janem Bokiewiczem
i synem Luką, Warszawa 1996
M. Wasilewski with z Wojciech Chrobak, Jan Bokiewicz
and his son Luca, Warsaw 1996
M. Wasilewski z żoną Ewą Lubicz, Warszawa 1996
M. Wasilewski with his wife Ewa Lubicz, Warsaw 1996
Mieczysław Wasilewski z żoną Ewą Lubicz-Zaleską i dziećmi:
Łukaszem i Teresą na wystawie rysunków M. Wasilewskiego
w księgarni "Czytelnik" na Wiejskiej w Warszawie 1996
Mieczyslaw Wasilewski with his wife Ewa Lubicz-Zaleska and
his children Lukasz and Teresa on exhibition in "Czytelnik"
bookstore Warsaw on Wiejska street, 1996
M. Wasilewski z żoną, córką i przyjaciółmi, Warszawa 1995
M. Wasilewski with his wife, daughter and friends, Warsaw 1995
M. Wasilewski z Shigeo Fukuda w Poznaniu w 1994
M. Wasilewski with Shigeo Fukuda, Poznań 1994
M.W. z rodziną oraz
Henrykiem Tomaszewskim,
Dovanną i Kamilą, 1993
M. Wasilewski with family
and Henryk Tomaszewski
and Dovanna, 1993
M.W. z Henrykiem Tomaszewskim, Teresą Pągowską, Joanną
i Maćkiem Buszewiczem, 1991
M.W. with Henryk Tomaszewski, Teresa Pągowska, Joanna
and Maciek Buszewiczem, 1991
W domu u Henryka Tomaszewskiego i Teresy Pągowskiej,
lata 90-te, goście z Japonii, stoją od lewej: M. Wasilewski,
Noboru Matsuura, Takashi Akiyama, Kijuro Yahagi,
siedzą: Teresa Pągowska, Makato Saito, Henryk Tomaszewski,
Ewa Lubicz-Zaleska
At Henryk Tomaszewski and Teresa Pągowska, 90s, standing
from left: M. Wasilewski, Noboru Matsuura, Takashi Akiyama,
Kijuro Yahagi, sitting: Teresa Pągowska, Makato Saito,
Henryk Tomaszewski, Ewa Lubicz-Zaleska
M. Wasilewski w Warszawie, 1990
M. Wasilewski in Warsaw, 1990
M. Wasilewski z jurorami na Międzynarodowym Biennale Plakatu
1988 w Zachęcie w Warszawie
M. Wasilewski and Jurors of International Poster Biennale
in Warsaw 1988
M. Wasilewski z Henrykiem Tomaszewskim oraz Thierry Sarfis
i Teresa Pągowska, Warszawa 1988
M. Wasilewski with Henryk Tomaszewski and Thierry Sarfis
and Teresa Pągowska, Warsaw 1988
ASP Warszawa Czerwiec 1984, Pracownia Prof. Henryka
Tomaszewskiego
ASP in Warsaw June 1984 Design studio of Prof. Henryk
Tomaszewski
ASP Warszawa Czerwiec 1984, Pracownia Prof. Henryka
Tomaszewskiego
ASP in Warsaw June 1984 Design studio of Prof. Henryk
Tomaszewski
Międzynarodowe Biennale Plakatu,
Warszawa - Wilanów 1978
International Poster Biennale,
Warsaw - Wilanów 1978
Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa - Wilanów 1978,
od lewej: Waldemar Świerzy, Stanisław Lorentz,
Makoto Nakamura, Janina Fijałkowska, Mieczysław Wasilewski
International Poster Biennale, Warsaw - Wilanów 1978,
from the left: Waldemar Świerzy, Stanisław Lorentz,
Makoto Nakamura, Janina Fijałkowska, Mieczysław Wasilewski
Z Makoto Nakamurą na
wystawie Laureatów
Międzynarodowego Biennale
Plakatu w Warszawie,
Wilanów 1978
With Makoto Nakamura on
Exhibition of the winners of
International Poster Biennale
in Warsaw, Wilanów 1978
ASP Czerwiec 1977
ASP in June 1977
Z Andrzejem Krzysztoforskim, Warszawa, Galeria 1/2, Lipiec 1976
With Andrzej Krzysztoforski, Warsaw, Old Town, July 1976
Z Henrykiem Tomaszewskim, ASP Warszawa, lata 70-te
With Henryk Tomaszewski, Academy of Fine Arts, Warsaw, 70s
Plener w Kołobrzegu 1965, od lewej: Paweł Lasik, Władek Winiecki,
Marek Sapetto, Mieczysław Wasilewski
Open air in Kolobrzeg 1965, from the left: Paweł Lasik, Władek
Winiecki, Marek Sapetto, Mieczysław Wasilewski
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1960/61/ Pracownia
malarstwa prof. Łyżwańskiego, od lewej stoją: Lucyna
Różnowicz, Gutek Stachyra, Kasia Kwiatkowska, Mieczysław
Wasilewski, Tomek Konarski (z tyłu), Marek Sapetto, od lewej
siedzą: as. Stanisław Żółtowski, Zosia Tylkowska,
prof. Antoni Łyżwański
Academy of Fine Arts in Warsaw 1960/61 / Painting studio
of Prof. Łyżwański / standing from the left: Lucyna Różnowicz,
Gutek Stachyra, Kasia Kwiatkowska, Mieczysław Wasilewski,
Tomek Konarski (at the back), Marek Sapetto, sitting from the
left: ass. Stanisław Żółtowski, Zosia Tylkowska,
Prof. Antoni Łyżwański